REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ANIAMARCINIAK.PL

I. POSTANOWIENIA

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania Umowy o świadczenie Usług, za pośrednictwem serwisu internetowego www.aniamarciniak.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub,,Serwisem”).

2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowo–sprzedażowy. Tematyka serwisu jest związana z modą i wykonywaniem zawodu stylistki. Za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość, skorzystania z organizowanych przez Usługodawcę Szkoleń, Usług stylistki, Szkoleń, Webinarów. Treści Serwisu dostarczają Użytkownikom również informacji odziałalności Usługodawcy i możliwości nawiązania z nim współpracy. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca sprzedaje również Towary.

3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Anna Marciniak – Ławska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA MARCINIAK-ŁAWSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Stanisława Kazury 2a /26, 02-795 Warszawa, NIP 9512031942 , REGON 146437873, zwana dalej „Usługodawcą”.

4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

                 a. adres poczty elektronicznej: [email protected],

                 b. formularz kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu;

                 c. pod numerem telefonu: +48 505 071 718 .

5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.aniamarciniak.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie nanośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:


Bon prezentowy – dokument na okaziciela, w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, niezapisanej na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, którego nabycie uprawnia do skorzystania z Usługi, która została wskazana w treści Bonu, lub w przypadku Bonów o określonym nominale, służy jako środek zapłaty


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);


Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;


Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;


Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;


Treści cyfrowe – produkt prezentowany w Sklepie w formie publikacji danych wytworzonych i dostarczonych w postaci cyfrowej, w szczególności w formie Webinarów, e-booków lub podcastów nieutrwalony na materialnym nośniku, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;


Uczestnik Szkolenia – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Warsztacie;


Umowa o świadczenie Usługi płatnej- umowa o świadczenie Usługi, w szczególności w zakresie Szkolenia, Usługi Stylistki, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;


Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);


Usługi płatne- Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub osoby fizycznej dysponującej Bonem, w szczególności w Usługa Szkolenia, Usługi Stylistki;


Umowa o dostarczenie treści cyfrowych- umowa dostarczenie Treści cyfrowych, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;


Ustawa o prawach autorskich- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);


Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827);


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);


Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie lub składa Zamówienie w Serwisie;


Regulamin – niniejszy dokument;


Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług (w tym przeprowadzenia Szkolenia lub Usługi Stylistki) lub zakupu Bonu
prezentowego wskazanych w Serwisie lub Umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, składania
    Zamówień na Warsztat.
2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

       – urządzenie z dostępem do Internetu,

       – dostęp do poczty elektronicznej,

       – najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies iJava Script,

       – program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.IV. USŁUGI

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług bezpłatnych:

          a. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga,

          b. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,

          c. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,

          d. umożliwienie Użytkownikowi, w trakcie składania Zamówienia, wyboru terminu Szkolenia grupowego za pomocą usługi Kalendarza.

oraz następujących Usług płatnych:

             a. Usługa Szkolenia

             b. Usługi Stylistki,

             c. Usługa Dostępu.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej. Informacje dotyczące Usług płatnych wskazane są w pkt V- VII poniżej. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach Bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony, na której znajduje się Blog.

5. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w
każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
7. Umowa o świadczenie Usługi Kalendarza jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika dedykowanego przycisku.
8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje
w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. SZKOLENIE
1. Szkolenie to usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Umowy o świadczenie Usługi
Szkolenia, polegająca na zorganizowaniu wydarzenia indywidualnego lub grupowego,
przeprowadzonego stacjonarnie lub online, w terminie wybranym przez Użytkownika w
Kalendarzu lub indywidualnie ustalonym z Usługodawcą, o tematyce związanej z działalnością
Usługodawcy, w tym Szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu stylistki.
2. W ramach świadczenia usługi przeprowadzenia Szkolenia Usługodawca zobowiązuje się do
zorganizowania wydarzenia mającego charakter edukacyjny o tematyce wskazanej w opisie
3. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania, miejscu oraz cenie Szkoleń podane są w
ich opisach prezentowanych w Serwisie.
4. Usługodawca oferuje następujące rodzaje Szkoleń:
a. Szkolenie indywidualne, organizowane stacjonarnie lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość o tematyce wskazanej w opisie Szkolenia, w
terminie ustalonym indywidualnie z Usługodawcą;
b. Szkolenie grupowe, organizowane stacjonarnie lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość o tematyce wskazanej w opisie Szkolenia, w
terminie wybranym przez Użytkownika spośród terminów wskazanych w Kalendarzu.
5. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Szkolenia dostępną w Serwisie,
zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, na zasadach określonych w pkt
VIII poniżej.
6. Uczestnik Warsztatów w czasie Szkolenia kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami
prowadzącego Szkolenie, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu
przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik
Warsztatów nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może
zostać poproszony o ich upuszczenie.
7. Uczestnik Szkolenia nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać
poproszony o przekazanie dokumentu zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego

Regulamin Serwisu Internetowego www.aniamarciniak.pl

prowadzącemu Szkolenia, przez rozpoczęciem Szkolenia. W przypadku odmowy okazania
zgody lub braku takiej zgody, uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie Szkolenia.
8. Szkolenia organizowane przez Usługodawcę odbywają się pod warunkiem osiągnięcia
minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 4 Uczestników danego Szkolenia. W przypadku,
gdy na dane Szkolenie nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w
zdaniu poprzednim, Usługodawca może skontaktowaćtuje się z Użytkownikiem, który złożył
Zamówienie na Usługę Szkolenia, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
terminem rozpoczęcia Warsztatu e-mailowo, na podany przez Użytkownika w trakcie składania
Zamówienia adres e-mail.
9. W przypadku o którym mowa, w ppkt. 8 powyżej, Usługodawca uzgadnia z Użytkownikiem
indywidualnie nowy termin Szkolenia, zwrot ceny za Usługę Szkolenia – zgodnie z wyborem
Użytkownika lub wybór innego tematu Szkolenia, o cenie tej samej lub wyższej,
organizowanego przez Usługodawcę,
10. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zmianę wyboru tematyki Szkolenia, na inny dostępny
na stronach Serwisu, o cenie takiej samej lub wyższej i pod warunkiem zgłoszenia chęci
zmiany na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dniem odbycia się Szkolenia, które
pierwotnie wybrał Użytkownik. Dokładne warunki wymiany są ustalane indywidualnie z
Usługodawcą.
11. Usługodawca może przewidzieć również emisje biletów lub innego dokumentu, którego
okazanie będzie uprawniało do udziału w Szkoleniu – w takim przypadku informacja o tym
zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie, a udział w Szkoleniu może być uzależniony przez
Usługodawcę lub podmiot trzeci organizujący Szkolenie od okazania tego dokumentu.
12. W przypadku Szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu stylistki, każdy Uczestnik
otrzymuje certyfikat. Certyfikat jest wręczany Użytkownikowi po zakończeniu Szkolenia, w
przypadku szkoleń organizowanych stacjonarnie, lub wysyłany za pośrednictwem wiadomości
elektronicznej, w formacie pdf, w ciągu 14 dni od zakończenia Szkolenia.
13. Po zakupie Szkolenia na stronie Serwisu, do 7 dni przed planowaną datą Szkolenia,
Usługodawca wysyła szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące Szkolenia, takie jak
m.in.: temat, program oraz miejsce, dzień i godzina w jakich będzie świadczona Usługa
Szkolenia, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości
SMS, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia numer telefonu.
14. Klient składa Zamówienie na Usługę Szkolenia zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu.