POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia ……………………..
poprzednia wersja Polityki prywatności jest dostępna tutaj

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną
wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.
W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych
osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam
przekazujesz.
Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona
używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.
W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.
Kto jest administratorem strony internetowej AniaMarciniak.pl?
Administratorem strony internetowej jest Anna Marciniak – Ławska, prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą ANNA MARCINIAK-ŁAWSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Stanisława
Kazury 2a /26, 02-795 Warszawa, NIP 9512031942, REGON 146437873 (czyli: my).

DANE OSOBOWE
Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W
zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Marciniak – Ławska, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą ANNA MARCINIAK-ŁAWSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Stanisława
Kazury 2a /26, 02-795 Warszawa, NIP 9512031942, REGON 146437873, telefon: 505071718, e-mail:
[email protected].
W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
 poczty elektronicznej: [email protected],
 poczty tradycyjnej: ul. Stanisława Kazury 2a/26, 02-795 Warszawa,
 telefonu: 505071718.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?
Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane
osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez
nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).
Odbiorcy danych osobowych
Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?
W celu korzystania z narzędzi pomiarowych i marketingowych Google, Twoje dane osobowe mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.
Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe
klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
W celu korzystania z narzędzia MailerLite, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie
znajdują się serwery MailerLite, Inc.
MailerLite, Inc. stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH
DANYCH OSOBOWYCH?
Na podstawie RODO masz prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 żądania przenoszenia danych osobowych.
W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie
w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze
zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i
podamy Tobie przyczyny opóźnienia.
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane
osobowe to masz prawo do:
 dostępu do danych osobowych,
 uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych
lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
[email protected]
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich
danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz
zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
[email protected]
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
 wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją
zgodę;
 Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane
z marketingiem bezpośrednim;
 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem
niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego
dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected]
Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie
Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz
ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy
nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
[email protected]
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym
profilowania, w związku z:
 przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
[email protected]
Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione
w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci
dane w preferowanym przez Ciebie formacie.
Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest
to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
[email protected]
Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
[email protected]
W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi
"Newsletter" możesz z niego zrezygnować tutaj [link do strony unsuscribe].
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz
prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego
pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z
dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne
Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies,
czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z
korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych
Sklepu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy
indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz
przypisaną wartość.
Bezpieczeństwo
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe
przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego.
Rodzaje plików Cookies
Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
 Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji
danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego
urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cele
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 konfiguracji Sklepu Internetowego;
 prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl,
którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku,
Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: – http://solidnyregulamin.pl/polityka-
prywatnosci/;
 określania tożsamości użytkownika za pomocą narzędzi Google reCaptcha, którego administratorem jest
Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym
linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu internetowego
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem
narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w
Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem:
https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z
wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google
Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym
linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 wysyłania newslettera, z użyciem narzędzie MailerLite, którego administratorem jest MailerLite Limited z
siedzibą w Dublinie, Polityka ochrony prywatności MailerLite jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.
Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych
firm.
Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam
dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się
przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.
Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google,
możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w
każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną
obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w
ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej)