Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Marciniak-Ławska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Marciniak Ławska, ul. Kazury 2a/26 02-795 Warszawa, adres e-mail: [email protected]

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy z Administratorem oraz w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia tej umowy, w tym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m. in. udzielania odpowiedzi na zgłaszane roszczenia; wystawiania i przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych;

3. Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.

6. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt 2 lit. a-b i jest niezbędne do zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie usług przez Administratora.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane nie będą profilowane.